Give us a call on +93 (0) 20223 13 35

دروازه های برقی

دروازه های رول آپ

این دروازه ها در فروشگاه ها ، پارکینگها و کارخانه جات بکار برده می شوند که غیر قابل نفوذ بوده و از تیغه های المونیمی ساخته شده اند که قابلیت کنترول را از راه دور دارند و همچنان در عدم جریان برق از این دروازه ها میتوان استفاده نمود.

دروازه های امنیتی برقی

این دروازه ها در هوتلها ، فروشگاه ها ، شفاخانه ها و دیگر جاهای مسکونی بکار می رود و انرژی داخل تعمیر را حفظ کرده و زیبائی خاص را به وجود آورد حرکت نرم و بدون سر و صدا میباشد که قابل کنترول از راه دور میباشد.